MESLEKİ YÖNETMELİK ve TÜZÜKLER

155 Sayılı Kanuna Göre Hazırlanan Harita ve Planlara Ait İşaretlerin Korunması Hakkındaki Yönetmelik

Belediye İmar Uygulamaları Yardım Yönetmeliği

Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği

İmar Kanununun 18 İnci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik

İtirazları İnceleyecek Kadastro Komisyonunun Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Yönetmelik

Kadastro Çalışma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik

Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması Hakkında Yönetmelik

Kadastro Haritalarının Yeniden Düzenlenmesi ve Tapu Sicilinde Gerekli Düzeltmelerin Yapılmasında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

Kadastro İlanları Hkkında Yönetmelik

Kadastro Sırasında veya Sonrasında Yapılan İşlemlerle Geometrik Durumları Kesinleşmiş Olan Taşınmazlarda Ölçü, Sınırlandırma, Tersimat ve Hesaplamalardan Doğan Hataların Düzeltilmesine İlişkin Yönetmelik

Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik

Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği

Orman Kadastrosu ve 2/B Uygulama Yönetmeliği

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği

Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği

Tapu Planları Tüzüğü

Tapu Sicil Tüzüğü

Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenileme Yönetmeliği

Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırılmasına İlişkin Tüzük

Tarım Arazilerinin Mülkiyetinin Devrine İlişkin Yönetmelik

Tescile Konu Olan Harita ve Planlar Yönetmeliği

Toplu Yapılarda Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Tesisine Dair Yönetmelik

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Uygulama Yönetmeliği
>